Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers

Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Прекугранична логистичка студија за вонредни состојби.

Рокот за доставување понуди е 27.08.2020 (четврток) до 16:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ви благодариме на покажаниот интерес.

 

*************************************************************************

The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Cross Border Emergency Logistics Study.

The deadline for submission of bids is 27.08.2020 (Thursday) until 16:00.

You will find more details in the attached tender dossier.

Thank you for your interest.

 


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers

Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Набавка на товарно моторно возило-цистерна  најдоцна до 13.07.2020 година.

Рокот за доставување понуди е 13.07.2020 до 12:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Корекција на тендерско досие

Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************

The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for  Supply of water tank vehicle no later than 13.07.2020

The deadline for submission of bids is 13.07.2020 until 12:00

You will find more details in the attached tender dossier.

CORRIGENDUM No: 1 to the TENDER DOSSIER


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers

Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Уредување  на коритото од поројот во с. Гермијан ( трети дел) од км 1+152,10 до км 1+492,10 ) со Л=340,00 м   најдоцна до 12.06.2020 година.

Рокот за доставување понуди е 12.06.2020 до 15:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************

The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for  Arrangement of the riverbed in the village. Germian (Part III) from km 1 + 152.10 to km 1 + 492.10) with L = 340.00 m (excerpt from the “Basement Landscape Design Project in the Germian Village”  no later than 12.06.2020

The deadline for submission of bids is 12.06.2020 until 15:00

You will find more details in the attached tender dossier.


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за надзор за Уредување на коритото од поројот во с. Гермијан ( трети дел) од км 1+152,10 до км 1+492,10 ) со Л=340,00 м најдоцна до 13.05.2020 година.

Рокот за доставување понуди е 13.05.2020 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for supervision of the works for Arrangement of the riverbed in the village. Germian (Part III) from km 1 + 152.10 to km 1 + 492.10) with L = 340.00 m (excerpt from the “Basement Landscape Design Project in the Germian Village” no later than 13.05.2020

The deadline for submission of bids is 13.05.2020 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers - ПОНИШТУВАЊЕ/CANCELLATION
Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Уредување на коритото од поројот во с. Гермијан ( трети дел) од км 1+152,10 до км 1+492,10 ) со Л=340,00 м најдоцна до 08.05.2020 година.

Рокот за доставување понуди е 08.05.2020 до 15:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

Корекција бр.1 на тендерско досие - Преземи

*************************************************************************
The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Arrangement of the riverbed in the village. Germian (Part III) from km 1 + 152.10 to km 1 + 492.10) with L = 340.00 m (excerpt from the “Basement Landscape Design Project in the Germian Village” no later than 08.05.2020

The deadline for submission of bids is 08.05.2020 until 15:00
You will find more details in the attached tender dossier.

CORRIGENDUM No: 1 to the TENDER DOSSIER


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Изработка на студии за свлечишта како резултат на поплави во Пелагонискиот регион и студија за влијанието при оштетување на брана во Пелагонискиот регион за проектот најдоцна до 16.10.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 16.10.2019 до 16:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Study for mapping landslides as a result of the floods in Pelagonija region and Dams breaking study in the Pelagonija region for the project no later than 16.10.2019

The deadline for submission of bids is 16.10.2019 until 16:00.
You will find more details in the attached tender dossier.


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Подигнување на јавната свест за природни непогоди за проектот најдоцна до 06.08.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 06.08.2019 до 16:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.
– Тендерско досие
– Опис на проектот
– Листа на поканети компании

*************************************************************************
The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Development of Raising Awareness and Publicity Package for the project no later than 06.08.2019

The deadline for submission of bids is 06.08.2019 until 16:00.
You will find more details in the attached tender dossier.

– Tender dossier
– Project description
– List of invited entities


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers  - ПОНИШТЕНА ПОСТАПКА/CANCELLATION
Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Изработка на студии за свлечишта како резултат на поплави во Пелагонискиот регион и студија за влијанието при оштетување на брана во Пелагонискиот регион за проектот најдоцна до 05.07.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 05.07.2019 до 16:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.

*************************************************************************
The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for Study for mapping landslides as a result of the floods in Pelagonija region and Dams breaking study in the Pelagonija region for the project no later than 05.07.2019

The deadline for submission of bids is 05.07.2019 until 16:00.
You will find more details in the attached tender dossier.

 


Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers
Проектот Ј-CROSS имплементиран од Центарот за развој на Пелагониски плански регион ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Организирање на настани за проектот најдоцна до 24.03.2019 година.

Рокот за доставување понуди е 24.03.2019 до 15:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.
– Тендерско досие
– Опис на проектот
– Листа на поканети компании
*************************************************************************
The Ј-CROSS project implemented by the Center for Development of Pelagonija planning region invites all interested to submit offers for ЕVENTS ORGANIZATION for the project no later than 24.03.2019

The deadline for submission of bids is 24.03.2019 until 15:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.
– Tender dossier
– Project description
– List of invited entities